Kontingenter for 2020/21

Opdateret juni 2020.

Sæsonen begynder officielt* mandag d. 31.august 2020 og slutter søndag d. 13. juni 2021.

*Vi arbejder hårdt på at kunne tilbyde undervisning allerede fra midt august 2020, men det afhænger af Corona situationen og tilmeldte svømmere vil hører nærmere i august, hvis det bliver muligt. Dette vil i givet fald være inkluderet i kontingentet.

HoldHel sæsonRatebetaling, pr rate
Begynder hold (1 gang om ugen)2.070 kr 1.035 kr
Begynder/motionshold (2 gange om ugen)2.710 kr1.355 kr
4. Holdet3.340 kr1.670 kr
3. Holdet4.860 kr2.430 kr
2. Holdet5.880 kr2.940 kr
1. Holdet7.790 kr3.895 kr
Synkro - øvet3.080 kr1.540 kr
Synkro - begynder2.670 kr1.335 kr
Swimfit 13.080 kr1.540 kr
Swimfit 2, 3 og 43.490 kr1.745 kr

For kontingent gælder det, at kontingentet nedskrives hver den 1. i måneden.

Ved tilmelding har man på alle holdene mulighed for at vælge ratebetaling. Rate 1 betales ved sæsonstart/tilmelding og rate 2 forfalder til betaling 1. januar uanset tilmeldingstidspunktet. Vælges ratebetaling, så udsendes der ultimo december en adviseringsmail om at rate 2 automatisk bliver trukket den 1. januar. HUSK derfor at opdatere jeres kortoplysninger på medlemsprofilen, hvis I får nyt betalingskort.

Ved tilmelding opkræves desuden et engangsgebyr på 50kr første gang en profil tilmeldes et hold.

Adgangsarmbånd til Gladsaxe- og Bagsværd svømmehal.

For undervisning der foregår i Gladsaxe- og Bagsværd svømmehal, kræves  et chip-armbånd til brug ved indgangssystem og låsning af skabe. Armbåndet koster 50 kr. og købes direkte af den enkelte svømmehal i dennes reception/billetluges åbningstider.

HUSK at medbringe dokumentation for holdnr. ved køb af armbånd.

Ventelistepladser.

hvis ikke der er pladser på det hold man ønsker at tilmelde, så er det muligt at skrive sig på venteliste. Det koster 50kr pr ventelisteplads og der er begrænsede antal pladser pr hold. Opnår man ikke plads på det ønskede hold i løbet af sæsonen, så bliver man tilbud tilmelding til næste sæson før der åbnes op for nye medlemmer.

Kontingent – hvad bruges pengene til?

Uddrag af Gladsaxe Svøms vision

Gladsaxe Svøm ønsker at give alle medlemmer – fra begynder til konkurrencesvømmer – mulighed for glæde, leg, læring og udvikling gennem svømmesporten. Det er derfor et vigtigt mål, at der på alle niveauer og hold tilbydes undervisning af høj kvalitet.

Forening – hvad vil det sige:

Gladsaxe Svøm er en forening, der bygger på de danske foreningsprincipper, hvor foreningsvedtægter følges, og hvor man frit kan vælge, om man vil være medlem.

Et vigtigt princip i Gladsaxe Svøm er, at alle skal have mulighed for at svømme, uanset hvilket niveau man befinder sig på. Det betyder, at udgifterne i forbindelse med svømningen, primært trænerlønninger, stævnegebyrer og medlemskab af Dansk svømmeunion så vidt muligt fordeles mellem alle aktive medlemmer. Således er udgiften til en plads i svømmeskolen lavest med en jævn stigning mod elite/senior/junior holdet.

Fuldtidsansatte Trænere

For at leve op til Gladsaxe Svøms Vision har konkurrenceafdelingen både hel- og deltids fastansatte trænere på alle konkurrencehold.

Endvidere er der tilknyttet assistenttrænere, hvor antallet varierer efter holdets aldersgruppe og holdets størrelse samt gymnastik- og/eller styrke trænere.

Alle trænere er enten fast- eller kontrakt-ansatte blandt andet for at sikre kontinuitet gennem en sæson og for at sikre en positiv og engageret trænerstab.

Styrketræning

For at styrke og opbygge svømmernes muskler og kropsbevidsthed, er det nødvendigt at styrketræne. Gladsaxe Svøm har indgået en aftale om et lokalt styrketræningslokale, således at svømmerne får dækket udgifterne til styrketræning via deres kontingent.

Stævneudgifter

Deltagelse i stævner koster penge. Hver gang en svømmer springer i vandet til et stævne, koster det typisk mellem 50-100 kr. og for holdkapper 110 kr.

Herudover er der udgifter til transport, forplejning og overnatning ved stævner, der ligger vest for Storebælt. Det er selvsagt dyrere at være til stævne vest for Storebælt end på Sjælland. For at undgå store udsving i klubbens budget sørger bestyrelsen for at spare op de år, stævnerne foregår på Sjælland, så udgiften udlignes, de år stævnerne foregår vest for Storebælt.

Der er to slags stævner:

·         Regionsstævner og Nationale Mesterskaber arrangeret af Dansk Svømmeunion.

·         Invitationsstævnerarrangeret af en lokal svømmeklub.

Gladsaxe svøm betaler alle omkostningerne ved deltagelse i unionsstævner, hvilket er en væsentlig del af, hvad det betalte kontingent bruges til. Ved invitationsstævner betaler Gladsaxe Svøm i hovedreglen de udgifter, der er relateret til selve stævnet. Der kan således forekomme en vis grad af egenbetaling til overnatning og forplejning ved invitationsstævner.

Dette er med til at sikre, at alle svømmere kan komme ud at svømme, for dem, relevante stævner.

Træningslejr

Træningslejre er en nødvendig, men betydelig udgift for klubben. Foruden, at klubben yder tilskud til den enkelte svømmer, betales der for de deltagende trænere og holdledere samt for baneleje i den benyttede svømmehal. Foregår træningslejren langt væk fra det hjemlige, vil det være naturligt, at der også er sat tid og penge af til kulturelle udflugter og andre aktiviteter.

Bestyrelsens holdning er, at der gennem en svømmekarriere skal være noget at se frem til hele tiden. Således, vil stævner og træningsophold, naturligt placeres længere og længere væk fra Gladsaxe, efterhånden som en svømmer rykker fra Aspirant 1/2 -> Årgang -> Elite/Senior/Junior.

Landsholdsdeltagelse

Uanset alder vil udtagelse til landsholdet, det vil sige deltagelse i træningssamlinger og stævner, være aktiviteter, som klubben ønsker at støtte op om ved at dække 100 % af udgifterne.

Kontingentpakkens sammensætning

Som medlem i Gladsaxe Svøm vil følgende være dækket af kontingentpakken, der betales årligt:

·         Styrketræning

·         Stævneudgifter

·         Stævneophold (primært for unionsstævner)

·         Dygtige fastansatte trænere

·         Gode træningstider

Kontingentet vil hvert år blive reguleret med op til 3%.

Kontingentreduktion ved efterskole- eller udlandsophold

Flere af vores svømmere er begyndt at tage på efterskole eller udlandsophold samtidig med, at de ønsker at bevare kontakten til svømmeklubben. Der vil i de tilfælde kunne ske en reduktion i kontingentet efter nedenstående retningslinier.

Kontingent-betaling

20 % af fulde beløb, hvis det er et efterskoleophold med svømning på programmet, og dermed mulighed for vedligeholdelse af form, så der kan deltages i stævner med rimelige forventninger.

10 % af fulde beløb, hvis det er et efterskoleophold, som ikke er svømmerelateret, og dermed ingen mulighed for vedligeholdelse af formen eller for at deltage i stævner.

10 % af fulde beløb, ved udlandsophold, hvor svømmeren ikke har mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter, uagtet at opholdet er svømmerelateret.

Grundlaget for beregningen er det kontingent, som svømmeren skulle have betalt uden efterskole- eller udlandsophold.

Sponsorstævne indtjening

Der forventes ingen indtjening ved et sponsorstævne, når svømmeren er på efterskole- eller udlandsophold, uanset om efterskolen er svømmerelateret eller ej.

Efterskole-ophold, med fokus på svømning = 20% kontingentbetaling (0% ved sponsorstævne)

Efterskole-ophold, uden fokus på svømning = 10% kontingentbetaling (0% ved sponsorstævne)

Udenlands-ophold = 10% (0% ved sponsorstævne)

Andre indtjeninger

Den enkelte svømmer har mulighed for at nedbringe den årlige udgift ved at finde eksterne sponsorer, eller ved at deltage i de aktiviteter, klubben tilbyder, fx. Spartaløb og sponsorstævne.

Hvert år har Gladsaxe Svøm en eller flere aktiviteter, f.eks. salg af julekalendere, hvor det forventes, at alle konkurrencesvømmere deltager aktivt og, på den måde, er med til at bidrage til klubbens økonomi.

Gladsaxe Svøm vedligeholder og udvikler løbende samarbejdsaftaler og sponsorater med  virksomheder, der er interesserede i at støtte op om klubben. De nuværende sponsorer fremgår her på siden under menupunktet “sponsorer”.

Kommunalt tilskud

Gladsaxe Svøm får årligt en del udgifter dækket via tilskud fra Gladsaxe Kommune. Tilskuddet tildeles på baggrund af antal aktive svømmere samlet for konkurrence- og svømmeafdeling samt antallet af trænere. Endvidere søges der tilskud til de kurser, som trænerne deltager i.

Fordeling af indtægter vs. udgifter

Det er naturligt, at Elite/Senior/Junior-holdet er det hold, der har det højeste omkostningsniveau per aktive svømmer. Den siddende bestyrelse mener, at alle skal have mulighed for at fortsætte som svømmer, også når man bliver junior/senior-svømmer, hvilket betyder, at alle i foreningen er med til at betale.

Klubbens konkurrencedygtighed

Klubbens behov for indtægter, dvs. kontingent, egenbetaling og sponsorindtjening vurderes jævnligt, i forhold til det udgiftsniveau, bestyrelsen har besluttet, og der sammenlignes løbende med niveauet i de omkringliggende svømmeklubber. Gladsaxe Svøm ønsker også at være konkurrencedygtige uden for bassinet, ved f.eks. at have synlighed om de udgifter, der er forbundet med at være en eliteklub. De aktuelle satser for kontingent fremgår af hjemmesiden.